Dokumenty a formuláře - ZŠ Bělohrad

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice

 

Havlíčkova 54, tel.: 493623089, 601 563 264, 606 769 619

pracoviště základní škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Bělohrad,

 507 81 Lázně Bělohrad, Rašínova 612

e-mail: zsbelohrad@ouhorice.cz

webové stránky školy:  www.zshorice.cz

Informace pro školní matriku

Jméno a příjmení žáka:____________________________________________

Rodné číslo:_____________________________________________________

Státní občanství:_________________________________________________

Místo narození:__________________________________________________

Místo trvalého pobytu:____________________________________________

Údaje o znevýhodnění:____________________________________________

Údaje o zdravotní způsobilosti, která má vliv na vzdělávání:______________

_______________________________________________________________

Jméno, příjmení a bydliště zákonného zástupce:_______________________

_______________________________________________________________

Doručovací adresa, telefon, mail zákonného zástupce:__________________

_______________________________________________________________

Údaje o kmenové škole:___________________________________________

_______________________________________________________________

 

Datum zahájení vzdělávání ve škole:_________________________________

nevyplňujte

 

Datum ukončení vzdělávání ve škole:________________________________

nevyplňujte

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední škola řemesel a Základní škola , Hořice

pracoviště základní škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Bělohrad

Dotazník pro kmenovou školu

Vážení kolegové,

žák/yně Vaší školy bude po dobu léčebného pobytu ve společné péči zdravotníků a speciálních pedagogů. Naším úsilím bude předat dítě rodině a škole v takovém zdravotním a psychickém stavu, aby bylo schopno bez problémů pokračovat ve školní práci. Podle doporučení ošetřujícího lékaře je žák(yně) vyučován(a) maximálně 15 hodin týdně. Výuka je zaměřena na probrání a procvičení základního učiva, aby žák(yně) po návratu do kmenové školy mohl(a) volně navázat na probírané učivo. Proto prosíme o vyplnění dotazníků, které potřebujeme pro naši práci (údaje pro matriku a dotazník pro kmenovou školu)

Děkujeme za Váš čas a podporu společného úsilí o co nejkvalitnější práci s žáky.

Dobu pobytu v naší léčebně nevyznačujte u Vás jako dobu zameškané docházky. Dítě zůstává po celou dobu pobytu v léčebně žákem kmenové školy. Vysvědčení vydává dítěti kmenová škola.

Dotazník můžete poslat: 1) elektronicky na email: zsbelohrad@ouhorice.cz

                                     2) poštou  na adresu:  Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice, Havlíčkova 54, Hořice, 508 01

                                    3)do datové schránky:  Nu3x826

                                    4) po zákonném zástupci, který bude předávat žáka(yni) do naší školy v Lázních Bělohradě

Dotazník pro kmenovou školu

Jméno a příjmení žáka(yně):

Adresa kmenové školy:

(včetně PSČ)

Ročník/rok šk. docházky:

Třídní učitel:

 

Telefonní spojení:

 

Email:

Naposled vyučován(a) dne:

Při větší absenci zdůvodnění:                           

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

 

Chování a prospěch žáka

Chování:

Předmět

klasifikace

Plán učiva na dobu léčebného pobytu podle ŠVP kmenové školy

český jazyk   *

 

 

 

cizí jazyk A/N

 

 

 

matematika

 

 

 

prvouka

 

 

 

přírodověda

 

 

 

vlastivěda

 

 

 

dějepis

 

 

 

zeměpis

 

 

 

přírodopis

 

 

 

fyzika

 

 

 

chemie

 

 

 

Stručná charakteristika žáka

 

Případné poruchy učení (doložte kopií doporučení PPP,SPC)

 

Zájmy, nadání, nedostatky:

 

       

* I. stupeň rozlišit čtení, psaní,  jazyk. výchovu  - II. Stupeň  rozlišit jazyk. výchovu, literaturu.

 

 

Razítko školy:                                                            Za správnost třídní učitel: