Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

05.06.2023

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává SŠ řemesel a ZŠ Hořice, rozhodl v souladu s § 59 a § 165, odst. 2, písm. f) a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

 

 

 

 

Upozornění:

Upozorňujeme, že dle § 60 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v SŠ řemesel a ZŠ Hořice odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 16. 06. 2023 (včetně). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

 

Poznámka:

V oboru vzdělání Zednické práce byli přijati uchazeči dle zveřejněného kritéria a rozhodnutí ředitele školy s průměrným prospěchem z posledních dvou ročníků základní školy, při kterých žák plnil nebo plní povinnou školní docházku. Rozhodný průměr pro přijetí uchazečů o studium v oboru vzdělání Zednické práce činil 2,10 až 2,65.

 

Nepřijatí uchazeči

Seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje. Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí zákonným způsobem. Telefonicky budou poskytnuty informace o dalším postupu.

 

 

 

 

V Hořicích, dne 05. 06. 2023                                         Mgr. Bc. Jiří Kopecký

                                                                                                    ředitel školy

Zpět