Brašnářská a sedlářská výroba

Chci se dozvědět více

Čalounická výroba

Chci se dozvědět více

Malířské a natěračské práce

Chci se dozvědět více

pečovatelské služby

Chci se dozvědět více

Zednické práce

Chci se dozvědět více

Zemědělské práce

Chci se dozvědět více

Praktická škola dvouletá

Chci se dozvědět více

Střední škola řemesel

Střední škola řemesel má dlouholetou tradici ve výuce řemesel. Byla založena v roce 1960. Škola plnila funkci odborného učiliště především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době jsme typ střední školy, který poskytuje absolventům základní školy (i z nižších ročníků) střední vzdělávání s výučním listem v oborech vzdělání kategorie „E“ – tedy oborů s upravenými učebními plány, s větším podílem výuky v odborném výcviku (řemeslných dovednostech). V teoretickém vyučování je kladen důraz především na odborné předměty ve zvoleném oboru, nevyučujeme povinně cizí jazyk. Všechny vyučované obory jsou tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a výučním listem. 

Pro žáky, kteří mají školským poradenským zařízením diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, jsou ve škole zřízeny třídy s nižším počtem žáků a výuku zajišťují speciální pedagogové. Výuka je výrazně individualizovaná s respektováním doporučených podpůrných opatření. 

Školu tvoří komplexní areál odborných učeben, odborných dílen, internátu, školní kuchyně a jídelny, tělocvičny a hřiště s umělým trávníkem. Pro relaxační a zájmové aktivity žáků máme posilovnu, saunu, školní klub, horská kola apod. 

Brašnářská a sedlářská výroba 32-41-E/01

Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků - tj. zhotovovat brašny, kabely, batohy, pouzdra, ohlávky, součásti koňských postrojů, včetně řemenů, opasků, auto příslušenství apod. Naučí se strojové i ruční šití, dělení, tenčení a kosení kůže, barvení, spojování a zdobení.V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v oblasti výroby a zpracování přírodních i technických materiálů, technologie výroby, používání strojů apod.

Čalounická výroba 33-56-E/01

Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách čalouněného nábytku (židle, křesla, sedací soupravy, matrace) a při čalounění dopravních prostředků. Naučí se strojové i ruční šití, klasické i moderní techniky čalounění, zpracovávat přírodní i technické materiály, ovládat a udržovat potřebné strojové vybavení. V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v předmětech čalounické materiály, technologie, stroje a zařízení apod.

Malířské a natěračské práce 36-57-E/01

Žáci se naučí provádět základní malířské a natěračské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky a připravit je pro zpracování; volit technologické a pracovní postupy malířských a natěračských prací; posuzovat optimální pracovní podmínky pro malířské a natěračské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost, prašnost aj.; provádět základní malířské a natěračské práce včetně přípravy podkladu; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. používat technickou dokumentaci zejména materiálové a technologické listy, číst výkresy barevných řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovat položkový rozpočet; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pečovatelské služby 75-41-E/01

Obor připravuje pro několik oblastí pracovních činností. První a hlavní z nich je zaměřena na práci v sociálních službách. Žáci se naučí poskytovat přímou péči a pomoc sociálním klientům, dětem i dospělým, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého závažného onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů, např. při oblékání, hygieně, pohybu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí. Budou připraveni pečovat o domácnost a pomáhat rodinám s dětmi. Naučí se vhodně komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další oblast tvoří úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní a žehlení prádla a oděvů. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s přípravky používanými při úklidu a s jejich vlastnostmi a naučí se je správně používat. Budou pracovat s úklidovými stroji, zařízeními a pomůckami. Dále se naučí připravovat jednoduché pokrmy teplé a studené kuchyně a teplé nápoje, volit vhodné druhy surovin, opracovávat je a upravovat. Osvojí si zásady racionální výživy i pravidla kulturního stolování. Získají vědomosti jak vybírat, správně skladovat a ošetřovat jednotlivé druhy potravin a nápojů. Získají také vědomosti o základních textilních materiálech používaných při šití prádla a oděvů a praktické dovednosti potřebné pro šití a opravy prádla a bytových doplňků (povlečení, záclon, závěsů apod.) včetně šití na šicím stroji. Dále si osvojí technologické postupy pro ruční i strojové praní a žehlení prádla a oděvů. Naučí se používat prací prostředky správně a šetrně k prádlu i životnímu prostředí, seznámí se s chodem prádelen a obsluhou strojního zařízení.

Zednické práce 36-67-E/01

Žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování; provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, osazovat prefabrikáty; provádět úpravu zdiva omítkami; posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Zemědělské práce (Farmářské práce) 41-51-E/01

Žáci se naučí vykonávat základní práce při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a chovu zvířat (ošetřování, krmení) a zpracování rostlinných a živočišných produktů, provádět obsluhu, základní údržbu a běžné opravy jednoduchých mechanizačních prostředků, vykonávat činnosti související s vedením zemědělské farmy a práce související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu) a naučí se řídit motorová vozidla skupiny T.

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání, manuálních dovedností a přípravy, vedoucích k pracovnímu uplatnění. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou se závěrečným vysvědčením.

Obory vzdělávání

 • 1. brašnářská a sedlářská výroba

  Brašnářská a sedlářská výroba 32-41-E/01

  Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků - tj. zhotovovat brašny, kabely, batohy, pouzdra, ohlávky, součásti koňských postrojů, včetně řemenů, opasků, auto příslušenství apod. Naučí se strojové i ruční šití, dělení, tenčení a kosení kůže, barvení, spojování a zdobení.V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v oblasti výroby a zpracování přírodních i technických materiálů, technologie výroby, používání strojů apod.

 • 2. čalounická výroba

  Čalounická výroba 33-56-E/01

  Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách čalouněného nábytku (židle, křesla, sedací soupravy, matrace) a při čalounění dopravních prostředků. Naučí se strojové i ruční šití, klasické i moderní techniky čalounění, zpracovávat přírodní i technické materiály, ovládat a udržovat potřebné strojové vybavení. V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v předmětech čalounické materiály, technologie, stroje a zařízení apod.

 • 3. Malířské a natěračské práce

  Malířské a natěračské práce 36-57-E/01

  Žáci se naučí provádět základní malířské a natěračské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky a připravit je pro zpracování; volit technologické a pracovní postupy malířských a natěračských prací; posuzovat optimální pracovní podmínky pro malířské a natěračské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost, prašnost aj.; provádět základní malířské a natěračské práce včetně přípravy podkladu; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. používat technickou dokumentaci zejména materiálové a technologické listy, číst výkresy barevných řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovat položkový rozpočet; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

 • 4. pečovatelské služby

  Pečovatelské služby 75-41-E/01

  Obor připravuje pro několik oblastí pracovních činností. První a hlavní z nich je zaměřena na práci v sociálních službách. Žáci se naučí poskytovat přímou péči a pomoc sociálním klientům, dětem i dospělým, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého závažného onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů, např. při oblékání, hygieně, pohybu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí. Budou připraveni pečovat o domácnost a pomáhat rodinám s dětmi. Naučí se vhodně komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další oblast tvoří úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní a žehlení prádla a oděvů. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s přípravky používanými při úklidu a s jejich vlastnostmi a naučí se je správně používat. Budou pracovat s úklidovými stroji, zařízeními a pomůckami. Dále se naučí připravovat jednoduché pokrmy teplé a studené kuchyně a teplé nápoje, volit vhodné druhy surovin, opracovávat je a upravovat. Osvojí si zásady racionální výživy i pravidla kulturního stolování. Získají vědomosti jak vybírat, správně skladovat a ošetřovat jednotlivé druhy potravin a nápojů. Získají také vědomosti o základních textilních materiálech používaných při šití prádla a oděvů a praktické dovednosti potřebné pro šití a opravy prádla a bytových doplňků (povlečení, záclon, závěsů apod.) včetně šití na šicím stroji. Dále si osvojí technologické postupy pro ruční i strojové praní a žehlení prádla a oděvů. Naučí se používat prací prostředky správně a šetrně k prádlu i životnímu prostředí, seznámí se s chodem prádelen a obsluhou strojního zařízení.

 • 5. zednické práce

  Zednické práce 36-67-E/01

  Žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování; provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, osazovat prefabrikáty; provádět úpravu zdiva omítkami; posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

 • 6. zemědělské práce

  Zemědělské práce (Farmářské práce) 41-51-E/01

  Žáci se naučí vykonávat základní práce při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a chovu zvířat (ošetřování, krmení) a zpracování rostlinných a živočišných produktů, provádět obsluhu, základní údržbu a běžné opravy jednoduchých mechanizačních prostředků, vykonávat činnosti související s vedením zemědělské farmy a práce související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu) a naučí se řídit motorová vozidla skupiny T.

 • 7. praktická škola dvouletá

  Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

  Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání, manuálních dovedností a přípravy, vedoucích k pracovnímu uplatnění. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou se závěrečným vysvědčením.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HOŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Více o přijímačkách

Aktuality

obr
22.10.2021

Prezentace středních škol Náchod

Dne 22. a 23. 10. 2021 se těšíme na Vaší návštěvu v Náchodě. Pokud nebudete mít cestu kolem,…

Číst více
obr
19.10.2021

Volby do školské rady na období 2021 - 2024

do školské rady pro období 2021 – 2024 za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky…

Číst více
obr
15.10.2021

Školní turnaj v Badmintonu

Dne 14. 10. 2021 se na naší škole uskutečnil školní turnaj v Badminonu. Turnaje se zúčastnilo 16…

Číst více
obr
08.10.2021

Prezentace středních škol Trutnov

Dne 8. a 9. 10. 2021 se těšíme na Vaší návštěvu v Trutnově. Pokud nebudete mít cestu kolem,…

Číst více

Služby pro veřejnost

Zednické práce

Stavební práce podle projektové dokumentace, nebo přání investora.

- bourací práce, betonářské práce, zdění, zhotovení vnitřních a vnějších omítek, montáž sádrokartonu.


+

Malířské a natěračské práce

Malování bytů, společných prostor panelových domů a výrobních provozů.

Nátěry oken a dveří, fládrování, nátěry nábytku, nátěry střech a ocelových konstrukcí.


+

Čalounické práce

Čalounění sedacích souprav, židlí, taburetů, křesel a výroba matrací podle požadavků zákazníka.

Brašnářské a sedlářské práce

Opravy kožených doplňků, koňských postrojů, kabelek a batohů.

Výroba kožených opasků a různých pouzder, podle požadavků zákazníka.


+

Pečovatelské služby

Praní a žehlení ložního prádla, úklidové služby.

Zemědělské práce

Zemědělské práce při chovu zvířat a pěstování rostlin.

příjem zakázek u vedoucího odborného výcviku:

Bažant František

tel: 

+420 493 623 121

email: 

odbvycvik@ouhorice.cz

Kurzy pro veřejnost

Akreditovaný kurz profesní kvalifikace Brašnář (32-001-H)

Hodinová dotace 200 h. Teorie 36 h. Odborný výcvik 132 h. Samostudium 32 h. Závěrečná zkouška 5 - 7 h.

Kurz profesní kvalifikace Brašnář v roce 2020 proběhl od 10. 1. 2020 do 21. 3. 2020. Kurz navštěvovalo 7 účastníků. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se závěrečná zkouška konala až 30. 5. 2020. Všichni zúčastnění zkoušku obhájili. Kurz pro rok 2021 vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme vypisován. Další kurz proběhne v případě naplnění kapacity kurzu (5 - 7 osob) leden - březen 2022. Konkrétní datum kurzu a bližší informace budou zveřejněny v listopadu 2021. Mgr. Jan Perka  zástupce ředitele  email: zastreditele@ouhorice.cz


+

"Brašnářky 2020"


+

Prevence a poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Pavel Skořepa (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: úterý 11:20 - 12:05 hodin, pátek 11,10 - 12,05 hodin

Indviduální konzultace: dle dohody

Školní metodik prevence

PhDr. Pavlína Šnajdrová (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: úterý 11,20 - 12,05 hodin, středa 13,30 - 15,00 hodin

Indviduální konzultace: dle dohody

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

Petra Jungová DiS. (pro SŠŘ)

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

Koordinátor ŠPP a zástupce vedení školy

Mgr. Jan Perka

Učitelé

 • TřídaOborTřídní učitel
 • 1. A, 2. A, 3. A

  Zednické práce

  Bc. Stanislav Vedra

 • 1. B, 2. B, 3. B

  Pečovatelské služby

  PhDr. Pavlína Šnajdrová

 • 1. C, 2. C, 3. C

  Malířské a natěračské práce

  Mgr. Pavel Skořepa

 • 1. Db, 2. Db, 3. Db

  Brašnářská a sedlářská výroba

  Bc. Lenka Rychterová

 • 2. Dč

  Čalounické výroba

  Bc. Lenka Rychterová

 • 1. Dč, 3. Dč

  Čalounická výroba

  Ing. Věra Koďousková

 • 1. F

  Zemědělské práce

  Ing. Tomáš Seidl

 • 2. F, 3. F

  Zemědělské práce

  Mgr. Jan Perka

 • 1. PŠ, 2. PŠ

  Praktická škola dvouletá

  Mgr. Barbora Tichá

 • OborUčitel
 • Zednické práce

  Bc. Stanislav Vedra

 • Zednické práce

  Jindřich Lokvenc

 • Pečovatelské služby

  PhDr. Pavlína Šnajdrová

 • Pečovatelské služby

  Bc. Ludmila Vondroušová

 • Čalounická výroba

  Jiří Voženílek

 • Zemědělské práce

  Ing. Tomáš Seidl

 • Zemědělské práce

  Josef Falta

 • Brašnářská a sedlářská výroba

  Bc. Lenka Rychterová

 • Malířské a natěračské práce

  Jaroslav Gemsa

 • Malířské a natěračské práce

  Vlastimil Schejbal

 • Čalounická výroba

  Lukáš Bernkopf

 • PoziceJméno
 • Vedoucí vychovatel

  Mgr. Vladimír Duchoň

 • Vychovatel

  Mgr. Martin Veselý

 • Vychovatelka

  Ilona Ondráčková

 • PoziceJméno
 • Asistent pedagoga

  Magda Wiesnerová

 • Třídní učitelé
  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. A, 2. A, 3. A

   Zednické práce

   Bc. Stanislav Vedra

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. B, 2. B, 3. B

   Pečovatelské služby

   PhDr. Pavlína Šnajdrová

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. C, 2. C, 3. C

   Malířské a natěračské práce

   Mgr. Pavel Skořepa

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. Db, 2. Db, 3. Db

   Brašnářská a sedlářská výroba

   Bc. Lenka Rychterová

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 2. Dč

   Čalounické výroba

   Bc. Lenka Rychterová

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. Dč, 3. Dč

   Čalounická výroba

   Ing. Věra Koďousková

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. F

   Zemědělské práce

   Ing. Tomáš Seidl

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 2. F, 3. F

   Zemědělské práce

   Mgr. Jan Perka

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. PŠ, 2. PŠ

   Praktická škola dvouletá

   Mgr. Barbora Tichá

  Učitelé odborného výcviku
  • OborUčitel
  • Zednické práce

   Bc. Stanislav Vedra

  • OborUčitel
  • Zednické práce

   Jindřich Lokvenc

  • OborUčitel
  • Pečovatelské služby

   PhDr. Pavlína Šnajdrová

  • OborUčitel
  • Pečovatelské služby

   Bc. Ludmila Vondroušová

  • OborUčitel
  • Čalounická výroba

   Jiří Voženílek

  • OborUčitel
  • Zemědělské práce

   Ing. Tomáš Seidl

  • OborUčitel
  • Zemědělské práce

   Josef Falta

  • OborUčitel
  • Brašnářská a sedlářská výroba

   Bc. Lenka Rychterová

  • OborUčitel
  • Malířské a natěračské práce

   Jaroslav Gemsa

  • OborUčitel
  • Malířské a natěračské práce

   Vlastimil Schejbal

  • OborUčitel
  • Čalounická výroba

   Lukáš Bernkopf

  Vychovatelé
  • PoziceJméno
  • Vedoucí vychovatel

   Mgr. Vladimír Duchoň

  • PoziceJméno
  • Vychovatel

   Mgr. Martin Veselý

  • PoziceJméno
  • Vychovatelka

   Ilona Ondráčková

  Asistenti pedagoga
  • PoziceJméno
  • Asistent pedagoga

   Magda Wiesnerová

Vedení školy

 • PoziceJméno E-mail
 • Domov mládeže – vedoucí vychovatel

  Mgr. Vladimír Duchoň

  internát@ouhorice.cz

Certifikát

Dokumenty ke stažení

Školní řád

Podepsana_energeticka_politika

Certifikát ISO 50001_2019 včetně seznamu organizací