Brašnářská a sedlářská výroba

Chci se dozvědět více

Čalounická výroba

Chci se dozvědět více

Malířské a natěračské práce

Chci se dozvědět více

pečovatelské služby

Chci se dozvědět více

Zednické práce

Chci se dozvědět více

Zemědělské práce

Chci se dozvědět více

Praktická škola dvouletá

Chci se dozvědět více

Střední škola řemesel

Střední škola řemesel má dlouholetou tradici ve výuce řemesel. Byla založena v roce 1960. Škola plnila funkci odborného učiliště především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době jsme typ střední školy, který poskytuje absolventům základní školy (i z nižších ročníků) střední vzdělávání s výučním listem v oborech vzdělání kategorie „E“ – tedy oborů s upravenými učebními plány, s větším podílem výuky v odborném výcviku (řemeslných dovednostech). V teoretickém vyučování je kladen důraz především na odborné předměty ve zvoleném oboru, nevyučujeme povinně cizí jazyk. Všechny vyučované obory jsou tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a výučním listem. 

Pro žáky, kteří mají školským poradenským zařízením diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, jsou ve škole zřízeny třídy s nižším počtem žáků a výuku zajišťují speciální pedagogové. Výuka je výrazně individualizovaná s respektováním doporučených podpůrných opatření. 

Školu tvoří komplexní areál odborných učeben, odborných dílen, internátu, školní kuchyně a jídelny, tělocvičny a hřiště s umělým trávníkem. Pro relaxační a zájmové aktivity žáků máme posilovnu, saunu, školní klub, horská kola apod. 

Brašnářská a sedlářská výroba 32-41-E/01

Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků - tj. zhotovovat brašny, kabely, batohy, pouzdra, ohlávky, součásti koňských postrojů, včetně řemenů, opasků, auto příslušenství apod. Naučí se strojové i ruční šití, dělení, tenčení a kosení kůže, barvení, spojování a zdobení.V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v oblasti výroby a zpracování přírodních i technických materiálů, technologie výroby, používání strojů apod.

Čalounická výroba 33-56-E/01

Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách čalouněného nábytku (židle, křesla, sedací soupravy, matrace) a při čalounění dopravních prostředků. Naučí se strojové i ruční šití, klasické i moderní techniky čalounění, zpracovávat přírodní i technické materiály, ovládat a udržovat potřebné strojové vybavení. V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v předmětech čalounické materiály, technologie, stroje a zařízení apod.

Malířské a natěračské práce 36-57-E/01

Žáci se naučí provádět základní malířské a natěračské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky a připravit je pro zpracování; volit technologické a pracovní postupy malířských a natěračských prací; posuzovat optimální pracovní podmínky pro malířské a natěračské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost, prašnost aj.; provádět základní malířské a natěračské práce včetně přípravy podkladu; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. používat technickou dokumentaci zejména materiálové a technologické listy, číst výkresy barevných řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovat položkový rozpočet; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pečovatelské služby 75-41-E/01

Obor připravuje pro několik oblastí pracovních činností. První a hlavní z nich je zaměřena na práci v sociálních službách. Žáci se naučí poskytovat přímou péči a pomoc sociálním klientům, dětem i dospělým, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého závažného onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů, např. při oblékání, hygieně, pohybu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí. Budou připraveni pečovat o domácnost a pomáhat rodinám s dětmi. Naučí se vhodně komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další oblast tvoří úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní a žehlení prádla a oděvů. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s přípravky používanými při úklidu a s jejich vlastnostmi a naučí se je správně používat. Budou pracovat s úklidovými stroji, zařízeními a pomůckami. Dále se naučí připravovat jednoduché pokrmy teplé a studené kuchyně a teplé nápoje, volit vhodné druhy surovin, opracovávat je a upravovat. Osvojí si zásady racionální výživy i pravidla kulturního stolování. Získají vědomosti jak vybírat, správně skladovat a ošetřovat jednotlivé druhy potravin a nápojů. Získají také vědomosti o základních textilních materiálech používaných při šití prádla a oděvů a praktické dovednosti potřebné pro šití a opravy prádla a bytových doplňků (povlečení, záclon, závěsů apod.) včetně šití na šicím stroji. Dále si osvojí technologické postupy pro ruční i strojové praní a žehlení prádla a oděvů. Naučí se používat prací prostředky správně a šetrně k prádlu i životnímu prostředí, seznámí se s chodem prádelen a obsluhou strojního zařízení.

Zednické práce 36-67-E/01

Žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování; provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, osazovat prefabrikáty; provádět úpravu zdiva omítkami; posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Zemědělské práce (Farmářské práce) 41-51-E/01

Žáci se naučí vykonávat základní práce při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a chovu zvířat (ošetřování, krmení) a zpracování rostlinných a živočišných produktů, provádět obsluhu, základní údržbu a běžné opravy jednoduchých mechanizačních prostředků, vykonávat činnosti související s vedením zemědělské farmy a práce související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu) a naučí se řídit motorová vozidla skupiny T.

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání, manuálních dovedností a přípravy, vedoucích k pracovnímu uplatnění. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou se závěrečným vysvědčením.

Obory vzdělávání

 • 1. brašnářská a sedlářská výroba

  Brašnářská a sedlářská výroba 32-41-E/01

  Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků - tj. zhotovovat brašny, kabely, batohy, pouzdra, ohlávky, součásti koňských postrojů, včetně řemenů, opasků, auto příslušenství apod. Naučí se strojové i ruční šití, dělení, tenčení a kosení kůže, barvení, spojování a zdobení.V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v oblasti výroby a zpracování přírodních i technických materiálů, technologie výroby, používání strojů apod.

 • 2. čalounická výroba

  Čalounická výroba 33-56-E/01

  Žáci se naučí provádět základní činnosti při výrobě a opravách čalouněného nábytku (židle, křesla, sedací soupravy, matrace) a při čalounění dopravních prostředků. Naučí se strojové i ruční šití, klasické i moderní techniky čalounění, zpracovávat přírodní i technické materiály, ovládat a udržovat potřebné strojové vybavení. V teoretické přípravě získají všeobecně vzdělávací vědomosti a především odborné vědomosti v předmětech čalounické materiály, technologie, stroje a zařízení apod.

 • 3. Malířské a natěračské práce

  Malířské a natěračské práce 36-57-E/01

  Žáci se naučí provádět základní malířské a natěračské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky a připravit je pro zpracování; volit technologické a pracovní postupy malířských a natěračských prací; posuzovat optimální pracovní podmínky pro malířské a natěračské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost, prašnost aj.; provádět základní malířské a natěračské práce včetně přípravy podkladu; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. používat technickou dokumentaci zejména materiálové a technologické listy, číst výkresy barevných řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovat položkový rozpočet; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

 • 4. pečovatelské služby

  Pečovatelské služby 75-41-E/01

  Obor připravuje pro několik oblastí pracovních činností. První a hlavní z nich je zaměřena na práci v sociálních službách. Žáci se naučí poskytovat přímou péči a pomoc sociálním klientům, dětem i dospělým, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého závažného onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů, např. při oblékání, hygieně, pohybu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí. Budou připraveni pečovat o domácnost a pomáhat rodinám s dětmi. Naučí se vhodně komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další oblast tvoří úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní a žehlení prádla a oděvů. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s přípravky používanými při úklidu a s jejich vlastnostmi a naučí se je správně používat. Budou pracovat s úklidovými stroji, zařízeními a pomůckami. Dále se naučí připravovat jednoduché pokrmy teplé a studené kuchyně a teplé nápoje, volit vhodné druhy surovin, opracovávat je a upravovat. Osvojí si zásady racionální výživy i pravidla kulturního stolování. Získají vědomosti jak vybírat, správně skladovat a ošetřovat jednotlivé druhy potravin a nápojů. Získají také vědomosti o základních textilních materiálech používaných při šití prádla a oděvů a praktické dovednosti potřebné pro šití a opravy prádla a bytových doplňků (povlečení, záclon, závěsů apod.) včetně šití na šicím stroji. Dále si osvojí technologické postupy pro ruční i strojové praní a žehlení prádla a oděvů. Naučí se používat prací prostředky správně a šetrně k prádlu i životnímu prostředí, seznámí se s chodem prádelen a obsluhou strojního zařízení.

 • 5. zednické práce

  Zednické práce 36-67-E/01

  Žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování; provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, osazovat prefabrikáty; provádět úpravu zdiva omítkami; posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

 • 6. zemědělské práce

  Zemědělské práce (Farmářské práce) 41-51-E/01

  Žáci se naučí vykonávat základní práce při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a chovu zvířat (ošetřování, krmení) a zpracování rostlinných a živočišných produktů, provádět obsluhu, základní údržbu a běžné opravy jednoduchých mechanizačních prostředků, vykonávat činnosti související s vedením zemědělské farmy a práce související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu) a naučí se řídit motorová vozidla skupiny T.

 • 7. praktická škola dvouletá

  Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

  Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání, manuálních dovedností a přípravy, vedoucích k pracovnímu uplatnění. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou se závěrečným vysvědčením.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HOŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Více o přijímačkách

Aktuality

obr
14.09.2020

Jídelní lístek 14. 9. - 18. 9. 2020

Jídelní lístek 14. 9. - 18. 9. 2020

Číst více
obr
25.08.2020

Zahájení a organizace školního roku 2020/2021

INFORMACE PRO RODIČE NASTUPUJÍCÍCH ŽÁKŮ Zahájení školního roku 2020/2021 se koná 01. 09. 2020 …

Číst více
obr
30.05.2020

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE BRAŠNÁŘ

Dnes 30. 5. 2020 účastníci kurzu profesní kvalifikace Brašnář plní závěrečnou zkoušku. Přejeme…

Číst více
obr
25.05.2020

Výuka všech ročníků-nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví o mimořádném opatření:

Číst více

Služby pro veřejnost

Zednické práce

Stavební práce podle projektové dokumentace, nebo přání investora.

- bourací práce, betonářské práce, zdění, zhotovení vnitřních a vnějších omítek, montáž sádrokartonu.


+

Malířské a natěračské práce

Malování bytů, společných prostor panelových domů a výrobních provozů.

Nátěry oken a dveří, fládrování, nátěry nábytku, nátěry střech a ocelových konstrukcí.


+

Čalounické práce

Čalounění sedacích souprav, židlí, taburetů, křesel a výroba matrací podle požadavků zákazníka.

Brašnářské a sedlářské práce

Opravy kožených doplňků, koňských postrojů, kabelek a batohů.

Výroba kožených opasků a různých pouzder, podle požadavků zákazníka.


+

Pečovatelské služby

Praní a žehlení ložního prádla, úklidové služby.

Zemědělské práce

Zemědělské práce při chovu zvířat a pěstování rostlin.

příjem zakázek a Vedoucí odborného výcviku:

Bažant František

tel: 

+420 xxx xxx xxx

email: 

info@ouhorice.cz

Kurzy pro veřejnost

Brašnářské a sedlářské práce

Kurz bude příští rok otevřen dle zájmu ze strany veřejnosti. Na stránce bude ke stažení formulář ke studiu

Bližší informace: Mgr. Jan Perka  zástupce ředitele  email: zastreditele@ouhorice.cz


+

Prevence a poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Pavel Skořepa (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: úterý 11:20 - 12:05 hodin, pátek 11,10 - 12,05 hodin

Indviduální konzultace: dle dohody

Školní metodik prevence

PhDr. Pavlína Šnajdrová (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: úterý 11,20 - 12,05 hodin, středa 13,30 - 15,00 hodin

Indviduální konzultace: dle dohody

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

Petra Jungová DiS. (pro SŠŘ)

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

Boris Šedivý

Koordinátor ŠPP a zástupce vedení školy

Mgr. Jan Perka

Učitelé

 • TřídaOborTřídní učitel
 • 1. A, 2. A, 3. A

  Zednické práce

  Bc. Vedra Stanislav

 • 1. B, 2. B, 3. B

  Pečovatelské služby

  PhDr. Šnajdrová Pavlína

 • 1. C, 2. C, 3. C

  Malířské a natěračské práce

  Mgr. Skořepa Pavel

 • 1. Db, 2. Db, 3. Db

  Brašnářská a sedlářská výroba

  Bc. Rychterová Lenka

 • 1. Dč

  Čalounické výroba

  Bc. Rychterová Lenka

 • 2. Dč, 3. Dč

  Čalounické výroba

  Ing. Věra Koďousková

 • 1. PŠ, 2. PŠ

  Praktická škola dvouletá

  Ing. Věra Koďousková

 • 3. F

  Zemědělské práce

  Ing. Seidl Tomáš

 • 1. F, 2. F

  Zemědělské práce

  Mgr. Perka Jan

 • OborUčitel
 • Zednické práce

  Bc. Stanislav Vedra

 • Zednické práce

  Jindřich Lokvenc

 • Pečovatelské služby

  PhDr. Šnajdrová Pavlína

 • Pečovatelské služby

  Bc. Ludmila Vondroušová

 • Čalounická výroba

  Jiří Voženílek

 • Čalounická výroba

  Bc. Rychterová Lenka

 • Zemědělské práce

  Ing. Seidl Tomáš

 • Zemědělské práce

  Falta Josef

 • Zemědělské práce

  Boris Šedivý

 • Brašnářská a sedlářská výroba

  Bc. Lenka Rychterová

 • Malířské a natěračské práce

  Jaroslav Gemsa

 • Malířské a natěračské práce

  Vlastimil Schejbal

 • Malířské a natěračské práce

  Boris Šedivý

 • PoziceJméno
 • Vedoucí internátu

  Mgr. Vladimír Duchoň

 • Vychovatel

  Mgr. Attila Szabó

 • Vychovatelka

  Ilona Ondráčková

 • PoziceJméno
 • Asistent pedagoga

  Mgr. Attila Szabo

 • Asistentka pedagoga

  Ondráčková Ilona

 • Třídní učitelé
  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. A, 2. A, 3. A

   Zednické práce

   Bc. Vedra Stanislav

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. B, 2. B, 3. B

   Pečovatelské služby

   PhDr. Šnajdrová Pavlína

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. C, 2. C, 3. C

   Malířské a natěračské práce

   Mgr. Skořepa Pavel

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. Db, 2. Db, 3. Db

   Brašnářská a sedlářská výroba

   Bc. Rychterová Lenka

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. Dč

   Čalounické výroba

   Bc. Rychterová Lenka

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 2. Dč, 3. Dč

   Čalounické výroba

   Ing. Věra Koďousková

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. PŠ, 2. PŠ

   Praktická škola dvouletá

   Ing. Věra Koďousková

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 3. F

   Zemědělské práce

   Ing. Seidl Tomáš

  • TřídaOborTřídní učitel
  • 1. F, 2. F

   Zemědělské práce

   Mgr. Perka Jan

  Učitelé odborného výcviku
  • OborUčitel
  • Zednické práce

   Bc. Stanislav Vedra

  • OborUčitel
  • Zednické práce

   Jindřich Lokvenc

  • OborUčitel
  • Pečovatelské služby

   PhDr. Šnajdrová Pavlína

  • OborUčitel
  • Pečovatelské služby

   Bc. Ludmila Vondroušová

  • OborUčitel
  • Čalounická výroba

   Jiří Voženílek

  • OborUčitel
  • Čalounická výroba

   Bc. Rychterová Lenka

  • OborUčitel
  • Zemědělské práce

   Ing. Seidl Tomáš

  • OborUčitel
  • Zemědělské práce

   Falta Josef

  • OborUčitel
  • Zemědělské práce

   Boris Šedivý

  • OborUčitel
  • Brašnářská a sedlářská výroba

   Bc. Lenka Rychterová

  • OborUčitel
  • Malířské a natěračské práce

   Jaroslav Gemsa

  • OborUčitel
  • Malířské a natěračské práce

   Vlastimil Schejbal

  • OborUčitel
  • Malířské a natěračské práce

   Boris Šedivý

  Vychovatelé
  • PoziceJméno
  • Vedoucí internátu

   Mgr. Vladimír Duchoň

  • PoziceJméno
  • Vychovatel

   Mgr. Attila Szabó

  • PoziceJméno
  • Vychovatelka

   Ilona Ondráčková

  Asistenti pedagoga
  • PoziceJméno
  • Asistent pedagoga

   Mgr. Attila Szabo

  • PoziceJméno
  • Asistentka pedagoga

   Ondráčková Ilona

Vedení školy

 • PoziceJméno E-mail
 • Domov mládeže – vedoucí vychovatel

  Mgr. Vladimír Duchoň

  internát@ouhorice.cz

projekty sš řemesel

projekt