3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků

3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků

28.06.2023

3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2023/2024

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2023/2024 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat korespondenční formou, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

Termín 3. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice, bylo ředitelem školy vyhlášeno na středu 30. 8. 2023.

 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání (§ 1, vyhlášky 353/2016 Sb.)

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:

 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Součástí přihlášky nemusí být ověřené vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně:

 •  Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 3. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 28. 8. 2023 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.
 •  Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (28. 8. 2023), obdrží zaregistrovaní uchazeči písemně informace s registračním kódem pro výsledky přijímacího řízení.
 •  Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče dne 30. 8. 2023 na webových stránkách školy a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy.
 •  Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neodkladně potvrdí odevzdáním či odesláním zápisového lístku naší škole svůj úmysl se vzdělávat ve zvoleném oboru vzdělání. Zápisový lístek je nezbytné odeslat naší škole do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nebude-li zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2023 - §60 g školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě v místě příslušném podle trvalého bydliště.

 

 

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedl. výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

2

36-57-E/01

Malířské a nat. práce

0

75-41-E/01

Pečovatelské služby

5

36-57-E/01

Zednické práce

1

41-51-E/01

Zemědělské práce

0

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

12

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Ukončení povinné školní docházky
 • Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

Zpět