3. kolo přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení

24.06.2024

3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 422/2023 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném zn.

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat korespondenční formou, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice, je nutné podat do 16. 8. 2024.

 Kritéria přijímacího řízení:

  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
  • Ukončení povinné školní docházky.
  • Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměry známek za 2. pololetí předposledního ročníku (doporučeno 8. ročníku) a prvního pololetí posledního ročníku (doporučeno 9. ročníku).
  • Při shodnosti bodů u jednoho nebo více uchazečů bude rozhodovat lepší průměrné známky z matematiky, českého jazyka a občanské nauky.
  • V případě, že škola obdrží v příslušném termínu pro daný obor více přihlášek, než činí jeho kapacita, bude stanoveno pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

1

33-56-E/01

Čalounická výroba

0

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

2

75-41-E/01

Pečovatelské služby

2

36-57-E/01

Zednické práce

0

41-51-E/01

Zemědělské práce

3

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

0   

 

Výsledky o přijetí/nepřijetí škola zveřejní ředitel školy 26. srpna 2024. Své výsledky uvidíte pod přiděleným registračním číslem na veřejně dostupném místě budovy školy a webových stránkách školy.

Zpět