INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

18.05.2020

Vážení rodiče,

situace ve škole se mimořádným opatřením MZDR ČR ze dne 25. 5. 2020 a Metodickým pokynem MŠMT ze dne 27. 5. 2020 se zásadně mění.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH A ŠKOL/TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE§16ODST.9ŠKOLSKÉHO ZÁKONA PRO ŽÁKY STĚLESNÝM POSTIŽENÍM, MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍMVÍCE VADAMI, AUTISMEM A ZÁVAŽNÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMICHOVÁNÍ A PŘÍPRAVNÝCH STUPŇŮZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCHVOBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020.Vsouladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je s účinností od 1. června 2020možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy, dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí. Výše uvedené znamená, že s účinností od 1. června 2020 se umožňuje „znovuotevření“ i těch základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které v souladu s původním harmonogramem uvolňování opatření měly zůstat uzavřeny až do 30. 6. 2020. Konkrétně se jedná o žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupně základních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování, a o děti zařazené v přípravných stupních základní školy speciální s účinností od 8. června 2020 možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec)od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů nebo z opatření Ministerstva zdravotnictví v rámci COVID 19.

S ohledem na charakter výše uvedených škol a žáků, kteří se v nich vzdělávají, se stanoví pouze takové hygienické a provozní podmínky, které lze s přihlédnutím ke zdravotním hendikepům žáků a s nimi spojenému blízkému kontaktu osob naplnit. Tomu odpovídá také upravené čestné prohlášení uvedené v příloze, jehož předložení je podmínkou pro vpuštění žáka do školy. Základní doporučení pro provoz školy Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou, popřípadě látkovými ručníky, u nichž je nutné zajistit častější výměnu a používání vždy pouze jednou osobou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. Nádoba na dezinfekci s dávkovačem je umístěna před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla). Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu podobu 5 min). Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, místa k sezení ve společných prostorách, klávesnice počítačů a myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně. Při podezření na možné příznaky COVID-19 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí být do školy vpuštěn. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku v areálu školy, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku v areálu školy s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. Základní pravidla pro provádění úklidu Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).

Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle). O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál.

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

b) při protinádorové léčbě

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Pravidla pro zakrytí dýchacích cest

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN platí, že všechny osoby jsou s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště

b) v prostředcích veřejné dopravy

c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Z této povinnosti jsou stanoveny mimo jiné tyto výjimky pro:

a) děti do dvou let věku

b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole, a osoby pečující v dětské skupině.

c) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m

 d) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob, e) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

 f) osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké, m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. V souladu s výše uvedenými pravidly a s ohledem na skladbu žáků školy a jejich potřeby stanoví ředitel školy vnitřní pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

V souladu s výše uvedenými pravidly a s ohledem na skladbu žáků školy a jejich potřeby stanoví ředitel školy vnitřní pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

 

Skupiny žáků 1. stupně základní školy dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální (možnost od 1. června 2020)

Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro neměnné skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině žáků se řídí § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s tím, že maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

Skupiny žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin (možnost od 8. června 2020)

Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině žáků se řídí § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s tím, že maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

Organizace a obsah vzdělávacích aktivit

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Obsah vzdělávání může vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna stanovená hygienická a epidemiologická opatření. Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem (to nevylučuje vyzvednutí žáka v dřívějších odpoledních hodinách).

 

Po jednání se zákonnými zástupci žáků, nebyla tato možnost u nikoho využita, a proto základní škola zůstává uzavřena do odvolání.

Nadále bude na naší škole probíhat výuka online

 

 

Zpět
obr