Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HOŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání

v 2. kole přijímacího řízení

pro školní rok 2023/2024

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává SŠ řemesel a ZŠ Hořice, rozhodl v souladu s § 59 a § 165, odst. 2, písm. f) a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

 

 

Upozornění:

Upozorňujeme, že dle § 60 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v SŠ řemesel a ZŠ Hořice odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 16. 06. 2023 (včetně). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

 

Poznámka:

V oboru vzdělání Zednické práce byli přijati uchazeči dle zveřejněného kritéria a rozhodnutí ředitele školy s průměrným prospěchem z posledních dvou ročníků základní školy, při kterých žák plnil nebo plní povinnou školní docházku. Rozhodný průměr pro přijetí uchazečů o studium v oboru vzdělání Zednické práce činil 2,10 až 2,65.

 

Nepřijatí uchazeči

Seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje. Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí zákonným způsobem. Telefonicky budou poskytnuty informace o dalším postupu.

 

 

 

 

V Hořicích, dne 05. 06. 2023                                         Mgr. Bc. Jiří Kopecký

                                                                                                    ředitel školy

 

2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2023/2024

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2023/2024 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat korespondenční formou, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

Termín 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice, bylo ředitelem školy vyhlášeno na pondělí 5. 6. 2023.

 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání (§ 1, vyhlášky 353/2016 Sb.)

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:

 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Součástí přihlášky nemusí být ověřené vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně:

 •  Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 31. 5. 2023 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.
 •  Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (31. 5. 2023), obdrží zaregistrovaní uchazeči písemně informace s registračním kódem pro výsledky přijímacího řízení.
 •  Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče dne 5. 6. 2023 na webových stránkách školy a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy.
 •  Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neodkladně potvrdí odevzdáním či odesláním zápisového lístku naší škole svůj úmysl se vzdělávat ve zvoleném oboru vzdělání. Zápisový lístek je nezbytné odeslat naší škole do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nebude-li zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2023 - §60 g školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě v místě příslušném podle trvalého bydliště.
 •  Nebudou–li obory vzdělání v 2. kole přijímacího řízení naplněny, budou podle § 60, odst. 1, školského zákona vyhlášena ředitelem školy další kola přijímacího řízení.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedl. výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

7

36-57-E/01

Malířské a nat. práce

3

75-41-E/01

Pečovatelské služby

4

36-57-E/01

Zednické práce

4

41-51-E/01

Zemědělské práce

0

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

13

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Ukončení povinné školní docházky
 • Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

 

 

Přihláška ke stažení: Střední škola řemesel/dokumenty

https://www.ouhorice.cz/images/St%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1kola/Obory/Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf

 

 

 

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2023/2024

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2023/2024 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat korespondenční formou, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

Termín 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice, bylo ředitelem školy vyhlášeno na úterý 25. 4. 2023.

 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání (§ 1, vyhlášky 353/2016 Sb.)

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:

 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Součástí přihlášky nemusí být ověřené vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně:

 •  Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 1. 3. 2023 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.
 •  Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. 3. 2023), obdrží zaregistrovaní uchazeči písemně informace s registračním kódem pro výsledky přijímacího řízení.
 •  Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče dne 26. 04. 2023 na webových stránkách školy a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy.
 •  Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neodkladně potvrdí odevzdáním či odesláním zápisového lístku naší škole svůj úmysl se vzdělávat ve zvoleném oboru vzdělání. Zápisový lístek je nezbytné odeslat naší škole do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nebude-li zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2023 - §60 g školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě v místě příslušném podle trvalého bydliště.
 •  Nebudou–li obory vzdělání v 1. kole přijímacího řízení naplněny, budou podle § 60, odst. 1, školského zákona vyhlášena ředitelem školy další kola přijímacího řízení.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedl. výroba

2

33-56-E/01

Čalounická výroba

10

36-57-E/01

Malířské a nat. práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

14

36-57-E/01

Zednické práce

14

41-51-E/01

Zemědělské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

14

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Ukončení povinné školní docházky
 • Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

 

 

Přihláška ke stažení: Střední škola řemesel/dokumenty

https://www.ouhorice.cz/images/St%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1kola/Obory/Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf

 

Zpět