Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HOŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Čtvrté kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na úterý 31. 8. 2021.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 4. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 27. 8. 2021 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

7

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

10

75-41-E/01

Pečovatelské služby

1

36-57-E/01

Zednické práce

0

41-51-E/01

Zemědělské práce

1

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

12

 

Kritéria přijímacího řízení:

 •  Ukončení povinné školní docházky.
 •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

 

Třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na středu 30. 6. 2021.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 3. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 28. 6. 2021 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

7

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

10

75-41-E/01

Pečovatelské služby

1

36-57-E/01

Zednické práce

0

41-51-E/01

Zemědělské práce

1

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

12

 

Kritéria přijímacího řízení:

 •  Ukončení povinné školní docházky.
 •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pátek 4. 6. 2021.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 2. 6. 2021 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

11

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

10

75-41-E/01

Pečovatelské služby

3

36-57-E/01

Zednické práce

6

41-51-E/01

Zemědělské práce

3

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

12

 

Kritéria přijímacího řízení:

 •  Ukončení povinné školní docházky.
 •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

            v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR k ochraně obyvatelstva proběhne přijímací řízení na naší škole v souladu se zákonem č. 135/2000 Sb. korespondenčně bez přítomnosti žáků a zákonných zástupců. Pro přihlášené uchazeče v 1. kole přijímacího řízení máme dostatečnou kapacitu ve všech oborech vzdělání, takže všichni žáci budou přijati.

Přijímací řízení proběhne 26. 04. 2021.

S ohledem na opatření obecné povahy MŠMT ČR z důvodu neuspokojivé epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19 je zveřejnění a vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na všechny střední školy posunuto na nejdříve 19. 5. 2021.

Každý přijatý žák bude uveřejněn pod svým registračním číslem, které obdržíte současně s tímto dopisem. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen i na budově školy.

Žák nebo zákonný zástupce žáka neodkladně potvrdí odevzdáním či odesláním zápisového lístku naší škole svůj úmysl se vzdělávat ve zvoleném oboru vzdělání. Zápisový lístek je nezbytné odeslat naší škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých žáků. Po uplynutí této doby zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělání na dané škole.

Po zveřejnění seznamu přijatých žáků Vám obratem zašleme informace ke studiu na naší škole včetně přihlášky k ubytování a stravování pro zájemce a tabulku velikostí pro včasné zajištění ochranných pomůcek a oblečení.

Věřím, že celé přijímací řízení proběhne bez problémů. V případě i drobných nejistot či nejasností můžete zavolat do školy na telefonní číslo 493 623 121 v době od 7,00 do 14,00 hodin každý pracovní den.

 

 

 

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2021/2022 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat formou pohovoru (pokud to epidemiologická situace dovolí), kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pondělí 26. 4. 2021.

 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání (§ 1, vyhlášky 353/2016 Sb.)

 • Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak.
 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Součástí přihlášky nemusí být ověřené vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně:

 •  Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 1. 3. 2021 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.
 •  Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. 3. 2021) obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k informativnímu pohovoru.
 •  Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče 27. 04. 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy.
 •  Po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl se vzdělávat na naší škole. Nebude-li zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2021 - §60 g školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.
 •  Nebudou–li obory vzdělání v 1. kole přijímacího řízení naplněny, budou podle § 60, odst. 1, školského zákona vyhlášena ředitelem školy další kola přijímacího řízení.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

3

33-56-E/01

Čalounická výroba

14

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

14

36-57-E/01

Zednické práce

14

41-51-E/01

Zemědělské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

14

 

Kritéria přijímacího řízení:

 •  Ukončení povinné školní docházky.
 •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

Zpět